14 Nisan 2012 Cumartesi

İlk Pul; kim tarafından,ne zaman,nerede basıldı?


Mektubun ücretini alıcı tarafından ödeniyordu


Avrupa'da, Ortaçağ'dan beri, yol­ların güvenli olmaması yüzün­den, mektubun taşıma ücreti alıcı ta­rafından ödeniyordu. Bu da çoğu za­man ilginç ve altından kalkılmaz du­rumlara yol açıyordu.

1840 yılında Londra'daki İngiliz Posta idaresi'nin sonradan yöneticisi olan Sir Rowland Hill, ilginç bir olaya tanık olmuş­tu. İskoçya’ya yaptığı bir yolculuk sı­rasında, genç bir kızın taşıma ücreti­ni ödeyemediği için nişanlısından gelen mektubu postacıya geri verdi­ğini gördü.

Bunun üzerine ücreti kendisi ödedi. Genç kız ona teşekkür etti ve bu paraya gerek olmadığını söyledi. Çünkü, zarfın üzerindeki ad­reste bir düzenleme yaparak, nişanlısından gelen mektubu para ödeme­den de alabileceğini belirtti.

 


Rowland Hill’in etiket önerisi


Bu ola­ya tanık olan Hill, mektup yollanır­ken, para ödenmesini zorunlu kıla­cak bir yöntem geliştirilmesi gerekti­ğini düşündü.
Taşıma ücretinin, zar­fın üstüne yapıştırılan küçük bir eti­ket bedeli olarak, mektubu gönderen tarafından ödenmesi ilkesini önerdi. Bu yöntem İngiliz Hükümeti tarafın­dan kabul edildi. Kraliçe Victoria'nın resmini taşıyan ilk posta pulu 158 bin adet basıldı ve 6 Mayıs 1840 tarihin­de satışa sunuldu.

Türkiye'de ise ilk posta pulu


Bir süre Postahane-i Amire Nazırlığı yapan, gazeteci Ağah Efendi tarafından 1862 yılında bastırıldı. Dikdörtgen biçiminde ve dantelsiz olan bu pulun üstünde, dö­nemin padişahı Abdülaziz'in tuğrası ve bir ay içinde, "Devlet-i Aliye-i Os­maniye" yazısı bulunuyordu.